Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Źródła prawa

Są to wszelkie formy, w jakich wydawane jest obowiązujące w danym państwie prawo, a zatem np. konstytucja, ustawa czy rozporządzenie. Źródła prawa to inaczej akty prawne z których czepie swoją moc obowiązujące w danym państwie prawo. Należy je wyraźnie odróżnić od aktów stosowania prawa takich jak decyzje administracyjne czy orzeczenia sądowe. W Polsce na podstawie przepisów Konstytucji z 2 kwietnia 1997 mamy do czynienia z pięcioma powszechnie obowiązującymi źródłami prawa: konstytucją, ustawami, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego. Wymieniona kolejność świadczy o ich wzajemnej hierarchii. Dodatkowym prawem powszechnie obowiązującym jest rozporządzenie z mocą ustawy wydawane przez Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów w czasie stanu wojennego, w sytuacji, gdy Sejm RP nie może zebrać się na posiedzenie.