Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zmiany terytorialne

Terminem tym określa się całość zmian związanych z przebiegiem granic oraz powstawaniem i zanikaniem nowych podmiotów politycznych na arenie międzynarodowej. Zmiany terytorialne najczęściej dokonują się na skutek gwałtownych wydarzeń polityczno-militarnych takich jak wojny czy rewolucje. Mogą dotyczyć zarówno zmian granic istniejących (np. Polska po 1945), ale także prowadzić do wyznaczenia granic dla zupełnie nowych państw lub innych podmiotów prawa międzynarodowego (Autonomia Palestyńska). Mogą się także dokonywać na skutek wewnętrznych napięć powstałych wewnątrz państw wieloetnicznych i wielonarodowych (upadek ZSRR).

Do powstawania państw dochodzi najczęściej na skutek trzech sposobów: secesji (wydzielenie się z jakiegoś państwa pewnej jego części i proklamowaniu przez powstałe ciało politycznej niepodległości (np. Kosowo oddzielające się od Serbii), rozpadu (podział istniejącego państwa na kilka części i utworzeniu na ich terenie suwerennych podmiotów prawa międzynarodowego – np. Ukraina na skutek rozpadu ZSRR) oraz połączenia (złączenie się co najmniej dwóch niezależnych państw – państwa włoskie w okresie zjednoczenia). Do upadku państw dochodzi najczęściej także na skutek trzech sposobów: połączenia (połączenie się co najmniej dwóch niezależnych państw – np. Polska i Litwa – powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów), przyłączenia czyli inaczej inkorporacji (jedno państwo wchłania inne państwo ustanawiając na swoim nowym terenie swój dotychczasowy system prawny – np. NRD po włączeniu do RFN) oraz rozpadu – rozkład jakiegoś wieloetnicznego państwa i powstaniu wielu mniejszych państw – np. Jugosławia).

Zmiany terytorialne mogą dotyczyć także statusu terytoriów spornych, do których prawo roszczą sobie co najmniej dwa państwa (np. plebiscyty dotyczące spornych terenów Śląska i Warmii).