Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zmiana stosunku prawnego

Jest to sytuacja, w której na skutek określonego faktu prawnego dokonana zostaje zmiana istniejącego stosunku prawnego. Może wynikać z oświadczenia woli (a zatem świadomego działania osoby prawnej bądź fizycznej – np. podpisanie aneksu do umowy najmu lokalu) bądź też wynikać z okoliczności nie związanych z oświadczeniem woli (np. uzyskanie przez potomka pełnoletniości). Zmiana stosunku prawnego może mieć charakter jednostronny (rozporządzenie, decyzja administracyjna) lub dwustronnym (aneks do umowy najmu).