Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zgromadzenie Ogólne ONZ

Jest to jeden z sześciu najważniejszych organów ONZ-u, w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich członków organizacji, mając w nim po jednym głosie. System obradowania zgromadzenia opiera się na sesjach; zwyczajnych raz do roku oraz specjalnych zwoływanych na wniosek Rady Bezpieczeństwa lub większości państw członkowskich. Do kompetencji Zgromadzenie Ogólnego należą w zasadzie wszystkie kwestie mające charakter międzynarodowy, również te związane z ochroną praw człowieka. Zgromadzenie decyduje także o przyjęciu nowych członków bądź ich wykluczeniu z ONZ. Wybiera także Sekretarza Generalnego, niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, zatwierdza budżet ONZ oraz jest stroną w umowach z organizacjami wyspecjalizowanymi.