Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zgromadzenie Narodowe

W świetle interpretacji przepisów Konstytucji RP Zgromadzenie Narodowe nie stanowi samodzielnego organu władzy, stanowiąc pewną szczególną formę wspólnego posiedzenia Sejmu i Senatu pod przewodnictwem Marszałka Sejmu. Jest to konsekwencja zapisu art 114 Konstytucji, który stanowi, iż „w przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe.” Nie ma zatem mowy o jakiejś odrębności organizacyjnej – to te dwa organy udzielają istnienia Zgromadzeniu Narodowemu, nie przestają być Sejmem i Senatem, a jedynie wspólnie obradując pod jednym kierownictwem.

Bardzo istotnym wskazaniem jest także fakt, iż nie każde wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu tworzy Zgromadzenie Narodowe, a jedynie takie, które jest zwoływane przez Marszałka Sejmu i którego celem jest rozpatrzenie kwestii wyraźnie wskazanych w Konstytucji. Nie było zatem Zgromadzeniem Narodowym sytuacja, w której w roku 1999 na sali sejmowej przemawiał do posłów i senatorów papież Jan Paweł II, ani też gdyby taka sytuacja związana była z przemówieniem jakiejkolwiek innej głowy państwa (papież będąc przywódcą Kościoła katolickiego jest równocześnie głową państwa – Stolicy Apostolskiej).

Zgromadzenie narodowe zgodnie z przepisami Konstytucji może się ukonstytuować w trzech przypadkach. Po pierwsze (1) gdy przyjmuje przysięgę nowo wybranego Prezydenta RP – co jest koniecznym elementem jego pełnej legitymizacji, po drugie (2) w przypadku orzeczenia wobec Prezydenta trwałej niezdolności do wykonywania swojego urzędu ze względu na stan zdrowia – w efekcie tego powstaje konieczność przeprowadzenia nowych wyborów. I wreszcie po trzecie (3) w przypadku podejrzenia Prezydenta o złamanie Konstytucji lub zdradę stanu – to Zgromadzenie Narodowe podejmuje decyzję większością kwalifikowaną 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego (374), na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego.