Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zdolność do czynności prawnych

Jest to szczególnego rodzaju uprawnienie osoby fizycznej bądź prawnej, na skutek którego osoba ta posiada możliwość wyrażania oświadczenia woli, skutkującego kształtowaniem swoich praw i obowiązków. Czynność prawna może zatem prowadzić do (1) powstawania nowego stosunku prawnego, np. na skutek zawarcia umowy kupna – sprzedaży i otrzymania gwarancji na zakupiony towar, (2) zmiany stosunku prawnego – podpisanie aneksu do umowy o pracę, w efekcie czego nastąpił awans pracownika i wyższe świadczenie z tytułu wynagrodzenia za wykonywaną pracę, (3) wygaśnięcie stosunku prawnego – rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Zdolność do czynności prawnych charakteryzuje się zatem tym, iż osoba występuje wobec innych podmiotów prawa jako podmiot autonomiczny, co skutkuje możliwością wpływania na zakres swoich prawnych zobowiązań. Owa autonomia może być utracona na skutek postanowienia sądu o częściowym bądź całkowitym ubezwłasnowolnieniu danej osoby.