Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zapytanie poselskie

Znajdujące się w rękach Sejmu narzędzie, służące do bieżącej kontroli poczynań rządu, biorące swoją moc z art 115 ust. 1 Konstytucji RP: „Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni.” Tekst Konstytucji nie informuje nas o szczegółach formy, w jakiej zadawane jest zapytanie oraz jego konsekwencjach proceduralnych. Regulamin Sejmu mówi jednak, iż zapytanie zadawane jest przez posłów w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu i zawiera krótkie przedstawienie stanu faktycznego, którego dotyczy. W przeciwieństwie do interpelacji poselskiej w odniesieniu do zapytania poselskiego nie przewidziano możliwości przeprowadzenia debaty na posiedzeniu izby sejmowej. Stąd też zapytanie można uznać za formę indywidualnego narzędzia kontroli poselskiej.

Zapytań, o których mowa powyżej nie należy mylić z formą kontroli, którą Regulamin Sejmu określa mianem pytań – środkiem kontroli poselskiej, jaki może być wykorzystywany na każdym posiedzeniu Sejmu. Tą formę kontroli formułuje art. 155 ust. 2 Konstytucji: „Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu Sejmu.” Czy istnieje zatem jakaś różnica między zapytaniem a pytaniem? Jak najbardziej; to pierwsze może być zadane wyłącznie na piśmie, to drugie ustnie bezpośrednio do członka rządu. Poza tym wedle regulaminu Sejmu zapytanie dotyczy spraw o „zasadniczym charakterze”, zaś pytanie zadawane jest w kwestiach bieżących.