Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Władza

To pojęcie, które może być rozumiane w znaczeniu szerszym i węższym. W znaczeniu szerszym będzie miała charakter społeczny oznaczając zdolność wydawania i egzekwowania decyzji. W takiej perspektywie władza to każdy przypadek kiedy jakaś jednostka bądź podmiot zbiorowy jest w stanie wydawać określone dyrektywy i egzekwować ich wykonanie (np. władza ojcowska). W znaczeniu węższym władza odnosić się będzie do zagadnień politycznych i oznaczać będzie zdolność do kształtowania reguł rządzących społeczeństwem i ich egzekwowania.

Zjawisko władzy może kształtować się na dwa sposoby: w przypadku pierwszym bazując na strachu i przemocy, zaś w drugim na zdobytym w legalnej legitymizacji autorytecie. Może także mieć charakter realny (cechujący się faktyczną zdolnością realizacji podejmowanych działań i czynionych planów) lub pozorny (ktoś formalnie sprawuje władzę, jednak nie stoi za tym żadna realna zdolność do kształtowania społecznej rzeczywistości).

W trzecim ze znaczeń pojęcie władzy nie będzie odnosiło do określonej potencji czy posiadanej mocy, ale oznaczać będzie zespół instytucji publicznych, które realizują w danym państwie funkcje władcze. Do władzy zaliczymy zatem wszystko to, co wiąże się ze sferą kształtowania prawa (legislacji), jego wdrażania i przestrzegania (egzekucji) oraz rozstrzygania sytuacji spornych (władza sądownicza).