Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Unia Zachodnioeuropejska

Jest to organizacja utworzona na podstawie porozumień zawartych 23 października 1954 roku w Paryżu przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Republikę Federalną Niemiec, Wielką Brytanię oraz Włochy. W roku 1990 do organizacji dołączyły Hiszpania wraz z Portugalią, zaś pięć lat później (w 1995 r.) Grecja. Podstawowym wymogiem w procedurze dołączania do krajów członkowskich jest zaproszenie danego kraju przez wszystkich dotychczasowych członków organizacji.

Unia Zachodnioeuropejska powstała jako projekt sojuszu polityczno obronnego, który miał zabezpieczać bezpieczeństwo państw członkowskich na wypadek zbrojnej napaści na terytorium jednego z nich. Założenie było jednak takie, iż struktura obronna tworzona przez UZE miała działać w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, posiadając własny europejski korpus militarny podległy własnemu kierownictwu. Uwidoczniła się zatem od samego początku kwestia dublowania zadań UZE z zadaniami NATO. Stąd też organizacja nie uzyskała żadnych funkcji operacyjnych, a tym samym nie spełniła żadnych stawianych przed nią zadań. Kiedy na skutek wejścia w życie traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska, włączono organy Unii Zachodnioeuropejskiej do systemu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, stwarzając z niej formę zbrojnego ramienia Unii Europejskiej. Od tego momentu zaczęto także coraz wyraźniej podkreślać konieczność utworzenia wspólnej armii europejskiej niezależnej od dowództwa natowskiego. Było to spowodowane w dużej mierze polityką Berlina i Paryża, które w ten sposób chciałby uniezależnić się od Waszyngtonu, odgrywającego kluczową rolę w siłach NATO. Ostatecznie w czasie przygotowań do podpisania traktatu amsterdamskiego okazało się, iż istnieją znaczące rozbieżności dotyczące kształtu wspólnej polityki obronnej Unii Europejskiej. Doprowadziło to do sytuacji, w której w czasie tworzenia zapisów traktu z Nicei nie dodano fragmentów o powiązaniu procesu integracyjnego z budowaniem wspólnego systemu obronnego.