Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Umowa międzynarodowa

Jest to najistotniejsza forma, za pomocą której kształtuje się stosunki między państwami i innymi podmiotami życia międzynarodowego, stanowiąc najważniejsze źródło prawa międzynarodowego. Za umowę międzynarodową uważa się oświadczenie woli co najmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego, a zatem państw, organizacji międzynarodowych bądź Stolicy Apostolskiej – przy czym drugorzędną sprawą dla stania się źródłem prawa jest forma umowy czy tez jej nazwa. Kluczowe jest samo wyrażenie woli.

Umowa międzynarodowa – jak każda umowa – wywołuje określone skutki prawne, to znaczy tworzy, zmienia bądź likwiduje pomiędzy podmiotami prawa stosunki prawne. Może mieć charakter dwustronny i określa się je wtedy umowami bilateralnymi, bądź wielostronny i noszą wtedy miano multilateralnych. Najczęściej mają charakter zamknięty i dotyczą rozwiązania konkretnych kwestii między jakąś grupą państw. Zdarza się też, iż dołączyć do nich może każdy, kto spełni wstępne warunki i na kogo obecność wyrażą zgodę wcześniejsi sygnatariusze umowy. Taka sytuacja istnieje w przypadku umów stanowiących podstawę organizacji międzynarodowej bądź jakiegoś regionalnego międzypaństwowego projektu.

Jeśli chodzi o wdrożenie umowy międzynarodowej w system prawa danego państwa, to procedura ta może mieć dwie formy zależnie od rangi umów. W przypadku tych, które mają dla państw-stron bardzo istotne skutki, wejście w życie umowy następuje w trybie złożonym, gdzie po podpisaniu umowy następuje wyrażenie zgody na jej ratyfikację (poprzez parlament lub referendum), a ostatecznie sama ratyfikacja przez głowę państwa. Umowy wchodzące w życie w trybie prostym obowiązują bezpośrednio po podpisaniu.

W zależności od typu umowy międzynarodowej może mieć ona odmienną nazwę, jednak dla samego jej obowiązywania nie ma to żadnego znaczenia. To, że konkordatem określa się umowę między Stolicą Apostolską a państwami, konwencją porozumienia w sprawie ochrony praw człowieka, a traktatem dokumenty stanowiące podstawę organizacji międzynarodowej – to kwestia tradycji i praktyki.