Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Uchwała

Jest to akt woli ciała kolegialnego (a zatem zarówno organu państwowego, jak i każdego wieloosobowego podmiotu decyzyjnego), wyrażony poprzez głosowanie. Celem każdej uchwały mogą być rozmaite kwestie, od ustanowienia jakiegoś powszechnie obowiązującego prawa, poprzez wyrażenie uroczystej deklaracji, czy też wydanie regulaminu. W prawie polskim uchwałą nazywamy określony typ głosowania odbywającego się w Sejmie, jednak w sensie technicznym każde sejmowe i senackie głosowanie jest uchwałą. Także to stanowiące część procesu legislacyjnego. W sensie prawnym głosowaniom legislacyjnym nie nadano nazwy uchwały, gdyż nie mają one charakteru ostatecznego. Podobnie w przypadku głosowania nad wotum zaufania dla rządu – technicznie głosowanie takie ma formę uchwały, jednak prawnie nie odnosi się do niego ta nazwa. Prawnie uchwała zatem to akt prawny niższego rzędu.

Przykładem uchwały Sejmu i Senatu są decyzje nominacyjne dla określonych urzędników w państwie (np. Rzecznika Praw Obywatelskich). W ścisłym sensie prawnym uchwały Sejmu są to akty nie mające charakteru prawa powszechnego, gdyż takie rozwiązanie w przypadku parlamentu zarezerwowane jest dla ustaw. Uchwała Sejmu przesądza natomiast o sposobie, w jakim będzie wyrażana zgoda na ratyfikację umowy międzynarodowej: albo w ustawie albo w drodze referendum (art. 90 Konstytucji RP: „Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów”). Innym przykładem organu mającego prawo do wydawania uchwał jest Rada Ministrów; dla przykładu art. 149. ust. 2 mówi, iż „minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia. Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra.” Owo uchylenie dokonuje się właśnie poprzez uchwałę.

Jest jednak jeden przypadek, w którym uchwały posiadają moc prawną prawa powszechnego – są to uchwały organów prawodawczych samorządu terytorialnego (rad gmin, rad miast, rad powiatowych, sejmików wojewódzkich). Uchwały tych organów ustanawiają prawo obowiązujące na terenie całego obszaru danego jednostki samorządowej (np. gminy miejskiej).