Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Uchodźstwo

Jest to zjawisko towarzyszące wojnom, konfliktom zbrojnym i rewolucjom polegające na fakcie, iż w trakcie walk pomiędzy oddziałami zbrojnymi największą ofiarą staje się niemal zawsze ludność cywilna. Bezbronna, a czasami zagrożona przemocą, w poszukiwaniu schronienia wycofuje się z rejonów objętych walkami i stara się dotrzeć w rejony wolne od konfliktu. Jeśli dzieje się to na masową skalę, dochodzi do wielkich fal migracyjnych, w których tysiące ludzi opuszcza swoje miejsca zamieszkania i staje się uchodźcami.

Status uchodźcy reguluje konwencja genewska z 1951, wedle której status uchodźcy posiadają osoby znajdujące się poza państwem swego obywatelstwa, które z uzasadnionych przyczyn dyktowanych strachem przed prześladowaniami (ze względu na religię, rasę, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej czy poglądy polityczne) nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony swego państwa. Uchodźcy z oczywistych powodów to najczęściej osoby pozbawione środków do życia, nie mające legalnych dokumentów tożsamości, podróży, prawa do pobytu na terenie państw trzecich.

Problem uchodźstwa nasila się nieustannie, co jest wynikiem eskalacji konfliktów zbrojnych, czystek etnicznych i trwania dyktatorskich reżimów. Szacuje się, że w latach 90. ogólna liczba uchodźców na świecie przekroczyła 50 mln osób. Do tradycyjnych obszarów uchodźstwa – Afryki i Azji, dołączyła Europa, gdzie wojna w byłej Jugosławii, rozpad Związku Radzieckiego i konflikty na terenie jego byłych republik rozszerzyły skalę tego zjawiska. Obok uchodźców – jak można by ich nazwać – egzystencjalnych – nie będących w żaden sposób zaangażowanych w walkę czy działalność polityczną, ale szukających jedynie schronienia przed nieuchronnymi efektami wojny (jak przemoc, głód czy zagrożenie życia), można także mówić o uchodźcach politycznych. Przyczyną ich ucieczki jest osobiste zaangażowanie w działania zagrożone w niedemokratycznych reżimach karą śmierci bądź ciężkiego więzienia.