Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Transformacja ustrojowa

Jest to niezwykle skomplikowany i obejmujący całość życia społecznego, gospodarczego i politycznego proces zmian, dokonujący się na skutek upadku określonego systemu politycznego i przejścia do innego. Znakomitym przykładem może być ciąg przemian jakie zaszły po roku 1989 w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Kryzys gospodarczy jaki miał miejsce w całym bloku socjalistycznym w latach 80-ych i nacisk społeczeństw na wewnętrzne przemiany (przede wszystkim w Polsce) spowodowały, iż doszło do zmian w wielu sferach życia. Zapoczątkowały je tzw. obrady okrągłego stołu (II – IV 1989), na skutek których doszło w czerwcu do tzw. wyborów kontraktowych, w których część składu parlamentarnego (35% do Sejmu i 100% do Senatu) wybierane było w wolnych wyborach. Za tymi wydarzeniami nadeszła fala zmian określanych jako Jesień Narodów. Skutkiem tego były całościowe zmiany w ustroju politycznym (przejście od państwa o charakterze dyktatury do demokracji), gospodarczym (z gospodarki centralnie planowanej do wolnego rynku) i społecznym (pluralizm społeczny i otwarcie się na kulturę Zachodu).