Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Traktaty europejskie

Jest to zbiór kilku traktatów stanowiących fundament powstania i funkcjonowania początkowo Wspólnot Europejskich a następnie Unii Europejskiej. W sumie na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstało kilka kluczowych dla funkcjonowania Wspólnoty umów międzynarodowych. Były to:

  • traktat paryski – ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), podpisany 18 kwietnia 1951 r. w Paryżu (stąd nazwa – traktat paryski), a wdrożony w życie 23 lipca 1952 r. Na skutek 50 letniego okresu obowiązywania zapisanego w jego przepisach, traktat w sposób naturalny wygasł 23 lipca 2002 r.
  • traktaty rzymskie – dwa dokumenty podpisane 25 marca 1957 r. w Rzymie (stąd nazwa) powołujące do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Weszły w życie 1 stycznia 1958 r.
  • traktat fuzyjny – podpisany 8 kwietnia 1965 r. w Brukseli, ustanawiający jedną dla trzech wspólnot Komisję oraz jedną Radę. Wszedł w życie 1 lipca 1967 r.
  • układ z Schengen – międzyrządowe porozumienie zawarte w Luksemburgu 14 czerwca 1985 r., na skutek którego całkowicie zniesiono kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu. Umowa z Schengen nie miała rangi traktatu, jednak przyniosła w wymiarze praktycznym jedne z największych zmian dla zwykłych obywateli. Do Schengen nie przystąpiło dwóch członków Unii Europejskiej spełniających kryteria przyjęcia – Wielka Brytania i Irlandia, zaś Islandia i Norwegia (a zatem kraje nie będące członkami Wspólnot Europejskich) na skutek dodatkowych porozumień stały się członkami układu.
  • Jednolity Akt Europejski (JAE) – podpisany w roku 1986 w Luksemburgu i Hadze, wszedł w życie 1 lipca 1987 r. Jego celem było ustanowienie niezbędnych rozwiązań prawnych umożliwiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
  • traktat z Maastricht (zwany inaczej traktatem o Unii Europejskiej) podpisany 7 lutego 1992 r., wszedł w życie 1 listopada 1993 r. Od momentu wdrożenia tego traktatu w życie mamy do czynienia z Unią Europejską, której struktura składa się z tzw. trzech filarów.
  • traktat amsterdamski – podpisany 2 października 1997 r. (wszedł w życie 1 maja 1999 r.) wprowadził liczne zmiany do traktatów wspólnotowych.
  • traktat z Nicei – podpisany 26 lutego 2001 r. (wszedł w życie 1 lutego 2003 r.), dokonał reform instytucji unijnych z myślą o fakcie rozszerzenia w roku 2004 Unii do 25 państw członkowskich, a w 2007 do 27 państw (m.in. zmiany w systemie głosowania w instytucjach europejskich).
  • traktat lizboński – podpisany 13 grudnia 2007 roku, którego celem było dokonanie zmian w procedurach decyzyjnych instytucji Unii Europejskiej, a także stworzenie faktycznych przesłanek do stworzenia europejskiego państwa federalnego (traktat lizboński można uznać za formę europejskiej konstytucji).