Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Traktat lizboński

Podpisany 13 grudnia 2007 roku dokument ujmujący w sposób całościowy funkcjonowanie Unii Europejskiej. Formułuje kilka nowych, kluczowych rozwiązań, mających wpłynąć na sprawniejsze funkcjonowanie Unii Europejskiej. Po pierwsze znalazł się w nim artykuł mówiący, iż o ile szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, Rada Unii Europejskiej w podejmowaniu decyzji uzyskała możliwość stosowania większości kwalifikowanej. Przy czym przepis nie określił zwykłej większości ułamkowej (np. 2/3 lub 3/4), ale tzw. podwójną większość. A zatem aby proponowane rozwiązanie mogło wejść w życie, musiałoby je poprzeć co najmniej 55 proc. państw członkowskich Unii (tj. w chwili wejścia w życie traktatu 15 z 27), w których zamieszkiwałoby co najmniej 65 proc. unijnych obywateli. Stworzono także mechanizm tzw. mniejszości blokującej obejmującej co najmniej czterech członków Rady. W przypadku braku sprzeciwu takiej ilości państw, większość kwalifikowana nabywa mocy wiążącej. Postanowienia te zostały nabiorą mocy wiążącej w roku 2014, jednak przez 3 lata od ich wejścia w życie (do roku 2017) każde z państw członkowskich uzyskało możliwość zażądania zastosowania większości kwalifikowanej określonej w traktacie nicejskim.

Traktat przewidział także od roku 2014 zmniejszoną liczbę członków Komisji Europejskiej, która wynosić będzie 2/3 liczby państw członkowskich (czyli dla Unii z 27 członkami 18). Jednak dla zapewnienia równości udziału będą oni wybierani na 5-letnie kadencje w systemie rotacyjnym. Postanowiono też, iż Parlament Europejski będzie miał maksymalnie 750 członków, przy czym określono dolną i górną granicę liczebności dla jednego państwa; co najmniej 6 i co najwyżej 96. Traktat uznał także prawnie wiążący charakter unijnej Karty Praw Podstawowych.

Utworzono także dwa zupełnie nowe stanowiska; Przewodniczącego Rady Europejskiej (zwanego potocznie prezydentem UE), wybieranego przez Radę Europejską na 2,5-letnią kadencję oraz Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (osoba pełniąca tą funkcję będzie równocześnie wiceprezydentem Komisji Europejskiej i przewodniczącym Rady Stosunków Zewnętrznych). Oba stanowiska obsadzono po raz pierwszy w trakcie szczytu Rady Europejskiej 19 listopada 2009 roku i przypadły odpowiednio premierowi Belgii Hermanowi Van Rompuyowi i Brytyjce Catherine Ashton.