Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

System prawa

Jest to zbiór wszystkich przepisów prawnych i zawartych w nich norm tworzących całokształt obowiązującego w danym państwie prawa. System prawa to zatem ogół wszystkich mechanizmów prawnych w państwie: nakazów, zakazów i dyspozycji, systemu instytucji władz publicznych oraz ich wzajemnych relacji, procedur w jakich realizowane są określone działania, a także uprawnień i obowiązków obywateli.

Wyróżniamy cztery rodzaje systemów prawnych: stanowiony zwany inaczej kontynentalnym (charakteryzujący się tym, iż prawo państwowe powstaje w określonych instytucjach, zgodnie z określoną procedurą i jest zawarte w aktach prawnych), zwyczajowy zwany inaczej precedensowym (common law – polega na tworzeniu kształtu systemu prawnego w drodze praktyki prawodawczej poprzez wydawanie orzeczeń sądowych), hybrydalny (stanowiący złożenie systemu stanowionego i precedensowego) oraz teokratyczny (system prawny oparty jest na świętych księgach określonej religii).