Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Strefa euro

Jest to obszar, do którego od 1 stycznia 2009 zaliczamy 16 państw Unii Europejskiej, które wprowadziły walutę euro jako środek rozliczeniowy obowiązujący na ich terytorium, plus trzy państwa miasta: Monako, San Marino i Watykan. Strefa euro nie jest jednak tożsama z obszarami wszystkich krajów, w których obowiązującą walutą jest euro; w Europie występują trzy takie przypadki państw posługujących się euro, a nie będących w strefie euro (Andora, Czarnogóra, Kosowo). Kraje te nie są członkami Unii Gospodarczej i Walutowej, dokonując jedynie tzw. jednostronnej euroizacji.

Historia strefy euro zaczęła się w roku 1992, kiedy w przepisach traktatu z Maastricht znalazły się postanowienia wprowadzające nową, wspólną walutę europejską. Waluta wprowadzona została w formie gotówkowej 1 stycznia 2002 roku w 12 z 15 krajów członkowskich Unii (poza Wielką Brytanią, Szwecją i Danią). Później – do 1 stycznia 2009 przyjęły ją jeszcze cztery kraje: Słowenia (1 stycznia 2007 r.), Cypr (1 stycznia 2008 r.), Malta (1 stycznia 2008 r.) oraz Słowacja (1 stycznia 2009 r.). Zatem od dnia 1 stycznia 2009 członkami strefy euro zostało 16 państw Unii Europejskiej.

Z pojęciem strefy euro związane są mechanizmy ERM (Exchange Rate Mechanism) oraz ERM II. Można je przetłumaczyć jako mechanizmy kursów walutowych, które polegają na połączeniu walut krajowych z euro ustalonym kursem centralnym, z możliwym maksymalnym zakresem wahań +/- 15 proc. Pierwotny mechanizm ERM pojawił się w roku 1979 wraz pierwszymi planami utworzenia wspólnej waluty, którą początkowo określano mianem ECU. W roku 1999 ERM został zastąpiony ERM II wraz z pojawieniem się euro w miejsce ECU. Do systemu ERM II należy Dania, która na mocy specjalnej klauzuli nie jest zobowiązana do wprowadzenia euro (społeczeństwo odrzuciło taką możliwość w referendum w roku 2000). Poza Danią w ramach systemu ERM II w roku 2009 działały także Litwa, Łotwa i Estonia. Przez mechanizm zaś przeszły wszystkie kraje wchodzące do strefy euro po rozszerzeniu 2004 r., a zatem Słowenia, Cypr, Malta i Słowacja.