Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Stowarzyszenie

Jest to forma samoorganizowania się jednostek, które dla realizacji jakiejś określonej idei tworzą formalną strukturę i otrzymują z tego tytułu osobowość prawną. Stowarzyszenia działają w Polsce na podstawie Konstytucji i ustawy o stowarzyszeniach. W tych dwóch dokumentach zawiera się cały fundament do tworzenia tego najdoskonalszego (według Alexisa de Tocqueville) narzędzia budującego społeczeństwo obywatelskie. Ustawa określa definicję stowarzyszenia wskazując na to, iż jest ono „dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków”.

W świetle obowiązującego w Polsce prawa wyróżniamy dwa rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia rejestrowe oraz stowarzyszenia zwykłe. Te pierwsze podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, co ostatecznie nadaje im osobowość prawną i określone prawa (np. zaciąganie kredytów, możliwość starania się o pieniądze publiczne itp.). Stowarzyszenie rejestrowe potrzebuje dla swojego funkcjonowania spełnić kilka istotnych formalności takich jak uchwalenie statutu czy powołanie organu założycielskiego.

Stowarzyszenia zwykłe to uproszczona forma zrzeszania się ludzi. Przede wszystkim nie posiada ono osobowości prawnej, choć ma zdolność prawną (może zatem być np. przedmiotem zapisu testamentowego). Do jego założenia wymagane są jedynie trzy osoby, które wspólnie uchwalają regulamin (nie statut) oraz wybierają spośród siebie osobę będącą jego reprezentantem. Stowarzyszenie takie nie musi się rejestrować w KRS-ie, jednak musi zgłosić fakt swojego zaistnienia właściwemu organowi nadzorującemu (np. staroście).