Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Stosunki administracyjno – prawne

Jest to jeden z dwóch głównych typów stosunków prawnych, to znaczy stosunków społecznych uregulowanych przez obowiązujące w danym państwie prawo. Z racji faktu, iż dominującą pozycję zajmują w nich organy państwowe zwane są też niekiedy państwowo – prawnymi bądź subordynacyjnymi. Ich najbardziej charakterystyczną cechą jest to, iż państwo pełni w nich rolę dominującą, zaś osoby fizyczne bądź osoby prawne, jako strony podporządkowane, nie mają możliwości uczestnictwa w nim na zasadzie dobrowolności.

Przykładem stosunku administracyjno – prawnego jest sytuacja, w której została wydana decyzja o zamknięciu lokalu gastronomicznego z powodu złamania przepisów sanitarnych. Na skutek nie spełnienia wymaganych przez prawo standardów, organ odpowiedzialny za kwestie sanitarne wydał decyzję skutkującą koniecznością podporządkowania się strony będącej adresatem tej decyzji. Skutkuje to możliwością egzekucji prawa, to znaczy zamknięcia go siłą, w przypadku gdyby właściciel nie uczynił tego dobrowolnie.