Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Stopa bezrobocia

Jest to wielkość statystyczna wyrażająca wysokość zjawiska bezrobocia w danym społeczeństwie. Istnieją dwa najpopularniejsze sposoby, w jakich może być naliczana wielkość tego wskaźnika. Pierwszy będący wynikiem stosunku osób zarejestrowanych jako bezrobotne (poszukujących pracy poprzez urzędy pośrednictwa pracy) do osób stanowiących siłę roboczą danego społeczeństwa. Drugi, stosowany rzadziej, będący wynikiem stosunku osób zarejestrowanych jako bezrobotne do osób będących w wieku produkcyjnym, tj. będących w wieku określonym ustawowo jako wiek produkcyjny (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn). Łatwo od razu zauważyć, iż stopa bezrobocia w przypadku rozwiązania drugiego jest zawsze niższa, gdyż populacja osób w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od populacji osób stanowiących siłę roboczą. Z tej drugiej bowiem wyłączone są wszelkie osoby nie mogące świadczyć pracy (np. z powodu choroby). Widać zatem, iż wysokość stopy bezrobocia może kształtować się odmiennie w zależności od tego, jak zostanie zdefiniowane pojęcie bezrobotnego. Poza tym stopa bezrobocia nie odwzorowuje dokładnie poziomu bezrobocia w danym społeczeństwie, gdyż istnieje spora część osób nie rejestrujących się w urzędach pracy i poszukująca zajęcia zarobkowego na własną rękę. Poza tym wskaźnik ten zaburzany jest także przez osoby rejestrowane jako bezrobotne, a równocześnie pracujące w szarej strefie.

W temacie bezrobocia wskazuje się także na dwa dodatkowe pojęcia bezrobocia: rzeczywistego i naturalnego. Bezrobocie rzeczywiste to takie, które oddaje prawdziwy obraz bezrobocia w danej populacji. A zatem ten, który nie wynika z oficjalnych danych, ale ze stanu faktycznego. Bezrobocie rzeczywiste może być zatem jedynie przedmiotem pewnych szacunków, gdyż część z osób rzeczywiście bezrobotnych nie jest w żaden sposób rejestrowana. Bezrobocie naturalne zaś to takie, które wynika z aktywności rynku pracy i dokonujących się na nim zmian takich jak restrukturyzacje, zwolnienia, zamykanie i powstawaniem nowych zakładów pracy itp. Naturalna stopa bezrobocia w gospodarce rynkowej nigdy nie jest równa zero i przy wielkości rzędu 3-4% uważa się ją za korzystną dla gospodarki.