Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Stolica Apostolska

Jest to szczególny podmiot prawa międzynarodowego, który obejmuje głowę Kościoła katolickiego oraz podległe jej urzędy. Stanowi formalny podmiot władzy najwyższej w hierarchicznej strukturze Kościoła, a poprzez zawarte 11 lutego 1929 roku traktaty laterańskie stanowi także formalną władzę na terenie Watykanu – najmniejszego państwa świata. Stało się to poprzez połączenie Stolicy Apostolskie z Watykanem unią personalną i funkcjonalną. Na arenie międzynarodowej to właśnie Stolica Apostolska reprezentuje państwo Watykan.

W świetle prawa międzynarodowego posiadając osobowość prawną, Stolica Apostolska jest pełnoprawnym członkiem kilku organizacji międzynarodowych – m.in. Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Światowej Organizacji Turystyki. Nie jest jednak członkiem ONZ, pełniąc na jej forum jedynie rolę obserwatora. Nie jest też członkiem Unii Europejskiej, choć wyodrębnienie obszaru Watykanu z obszaru Włoch ma charakter czysto formalny – zasięg skutków udziału Włoch w Unii ma konsekwencje także dla Watykanu (choćby w postaci środka płatniczego jakim jest euro). Stolica Apostolska utrzymuje jednak stałe kontakty dyplomatyczne z Unią Europejską oraz wszystkimi państwami członkowskimi UE.

Z racji swojej podmiotowości na arenie międzynarodowej Stolica Apostolska jest stroną wielu umów międzynarodowych, z których najistotniejsze są konkordaty. Poprzez nie państwo Watykan realizuje swoją politykę zagraniczną, głównie w postaci osobistych działań papieża, ale także poprzez jego przedstawiciele. Papież zachował jednak wyłączne kompetencje do składania wizyt państwowych, przyjmowania szefów państw i rządów, mianowania przedstawicieli dyplomatycznych oraz ratyfikowania umów międzynarodowych. Przykładem jest choćby konkordat zawarty między rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, podpisany 28 lipca 1993 przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz Krzysztofa Skubiszewskiego, ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, a ratyfikowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i papieża Jan Paweł II dopiero 23 lutego 1998.