Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Społeczność międzynarodowa

Jest to ogół podmiotów politycznych i społecznych, których działalność regulowana jest postanowieniami prawa międzynarodowego (umów, traktatów, konwencji), i którzy wchodzą ze sobą w rozmaite stosunki i tworzą niezwykle rozbudowaną sieć zależności. W wąskim rozumieniu tego pojęcia społeczność międzynarodową tworzą państwa, które bez względu na swoją wielkość i zasoby (ludzkie, gospodarcze czy militarne) cechuje zasada wzajemnej równości. Jest to odpowiednik wewnątrzpaństwowej zasady równości wobec prawa. Skutkuje ona tym, iż każde z państw jest traktowane jako swoista personae moralis (osoba moralna), a zatem przynależą jej na arenie prawa międzynarodowego takie cechy, jak osobie fizycznej w ramach prawa państwowego: nienaruszalność, suwerenność, prawo do kształtowania własnego rozwoju. Konsekwencją takiego rozwiązania jest fakt, iż członkami społeczności międzynarodowej nie są pojedyncze osoby, ale właśnie państwa, które na zasadach wzajemności i równości mogą kształtować swoje wzajemne zobowiązania.

Istnieje także odmienny – szeroki – sposób patrzenia na pojęcie społeczności międzynarodowej, gdzie lista członków tej społeczności rozszerzona została dodatkowo o organizacje międzynarodowe, zarówno międzyrządowe, jak pozarządowe. Wtedy członkami społeczności międzynarodowej byłyby zarówno takie organizacje jak ONZ, UE czy NATO, ale także Międzynarodowy Czerwony Krzyż czy Amnesty International.

Teoretycy omawianego zjawiska wyrażający jego najbardziej szeroką interpretację, uważają, iż społeczność międzynarodowa to wszystkie podmioty, których prawa i obowiązki są w jakikolwiek sposób określone przepisami prawa międzynarodowego. W tym ujęciu także jednostki ludzkie byłyby członkami tej społeczności, gdyż istnieje całkiem sporo międzynarodowych konwencji i umów regulujących zagadnienia praw indywidualnej osoby ludzkiej. Poza tym podkreśla się, iż istnieją sytuacje, w których przed międzynarodowymi trybunałami niejednokrotnie stają właśnie osoby, będąc zarówno w charakterze oskarżonych (np. popełnianie zbrodni wojennych), jak stron pozywających (np. procesy toczące się przeciwko państwom przez Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości).