Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Społeczeństwo

Jest to duża społeczność ludzka zamieszkująca duży, określony obszar, która wyznacza dla mieszkających na nim jednostek globalny charakter kontekstu społecznego, a zatem pewne graniczne warunki, w których człowiek socjalizuje się i kształtuje własną tożsamość (uczy się języka, norm i obyczajów). Społeczeństwo jest zbiorem olbrzymiej ilości zbiorowości, grup i wspólnot, których członkowie należą do wielu z nich jednocześnie.

Najczęściej dane społeczeństwo wyodrębnia się poprzez zamieszkiwanie na terenie danego państwa, gdyż przesądza o tym tak doniosła kwestia jak system prawny (obowiązujący wszystkich) oraz język urzędowy. Jeśli zatem możemy pomyśleć o sytuacji, gdzie naród istnieje bez państwa (gdyż o jego istnieniu przesądzają wartości duchowe), to mówienie o społeczeństwie bez odniesienia do państwa jest raczej wątpliwe. Warto zauważyć, iż w momencie kiedy istniało państwo jugosłowiańskie, mówiło się także o takim społeczeństwie. Kiedy państwo się rozpadło, mamy do czynienia z wieloma społeczeństwami: słoweńskim, chorwackim, serbskim itp. Podobnie rzecz się miała w przypadku Związku Radzieckiego.

Rzecz jasna społeczeństwo może mieć wieloraki charakter. Jeżeli jest zamieszkiwane w większości przez członków jednej grupy narodowościowej (jak np. społeczeństwo słoweńskie), wtedy mamy do czynienia ze społeczeństwem jednorodnym (jednonarodowe). Istnieją jednak także społeczeństwa jednorodne z mniejszościami (np. polskie), gdzie pewna grupa narodowościowa, mająca swoje państwo, uzyskała specjalny status prawny (np. Niemcy w Polsce kandydując do Sejmu nie są objęci 5 proc. progiem wyborczym). Poza tym możemy jeszcze spotkać społeczeństwa wielonarodowe oraz wieloetniczne. Nazwa społeczeństwa jednak jest nazwą pochodzącą od państwa na terenie którego zamieszkuje. I tak powiemy np. o społeczeństwie amerykańskim, francuskim czy niemieckim, choć przecież każde z nich zamieszkują bardzo liczne grupy etniczne, narodowościowe i kulturowe.