Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Społeczeństwo demokratyczne

Jest to pojęcie odnoszące się do społeczeństwa, w ramach którego istnieje otwarta dla obywateli przestrzeń życia publicznego i politycznego, w której mogą oni w procesie wolnych i powszechnych wyborów decydować o obsadzie krajowego parlamentu. Kryterium to – wolne wybory – w świetle opinii amerykańskiego politologa Roberta Dahla jest najbardziej ogólnym z możliwych. Innymi słowy – uwzględnienie tylko tego kryterium stwarza najbardziej pojemny zbiór państw, w których – wobec zamieszkujących je społeczeństw – można powiedzieć, iż są demokratyczne. Ten sposób patrzenia charakteryzuje jednak ogromna niedoskonałość i fałszywość ostatecznego obrazu – łatwo bowiem można wskazać dwa państwa, które choć spełniają ten wymóg (to znaczy, w których odbywają się wybory), różnią się od siebie w tak oczywisty sposób, iż trudno byłoby je stawiać obok siebie. Za przykład mogą posłużyć dwa państwa – Wielka Brytania i Rosja. Wobec obu w szerokim rozumieniu można pokusić się o stwierdzenie, iż są demokratyczne, jednak wobec Rosji wciąż to słowo (demokratyczne) trzeba brać w sporych rozmiarów cudzysłów.

Dla pokazania tej różnicy Robert Dahl wprowadza kolejne kryteria, zacieśniające krąg społeczeństw demokratycznych – zakres istniejącego pluralizmu, swoboda głoszonych przekonań, poziom wolności i odpolitycznienia mediów czy wreszcie poziom upolitycznieni instytucji publicznych. W efekcie różnica między zbiorem zbudowanym na najbardziej ogólnym kryterium (wybory) i takim, którego określa najwięcej czynników, jest bardzo znacząca.

Dla pełniejszego rozjaśnienia rozważanego pojęcia warto pokusić się o jego inną definicję. Z racji faktu, iż można o nim mówić jedynie w odniesieniu do konkretnego ustroju politycznego (gdyż demokracja to bardzo znacząca składowa ustroju), o społeczeństwie demokratycznym można powiedzieć tyle, iż jest to każde takie społeczeństwo, które zamieszkuje państwo o reżimie demokratycznym.