Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Spadek

Jest to zespół dóbr, które w chwili śmierci jakiejś osoby fizycznej były w jej posiadaniu, a które, na skutek określonych reguł, mogą być przez inne osoby fizyczne bądź osoby prawne przejmowane na własność poprzez dziedziczenie lub zapis spadkowy. W języku prawnym spadek to nic innego, jak ogół praw i obowiązków majątkowych należnych zmarłej osobie fizycznej (spadkodawcy) w chwili śmierci i przechodzących na następców prawnych (spadkobierców) tej osoby.

Istnieją dwie formy spadkobrania. Pierwszą z nich jest tzw. spadkobranie testamentowe, które wynika z oświadczenia woli. Najczęściej jest dokonywane pisemnie poprzez samodzielne sporządzenie odpowiedniego oświadczenia. Może także być sporządzone przez notariusza. Inną formą jest spadkobranie ustawowe. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy nie został sporządzony testament – wtedy dzielenia pozostałego po zmarłym majątku dokonuje się zgodnie z regułami zapisanymi w ustawie.