Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Socjalizacja

Jest to ogół działań podejmowanych ze strony społeczeństwa – szczególnie rodziny, szkoły i najbliższego środowiska społecznego – których zadaniem jest przystosowaniem jednostki do życia społecznego. Socjalizacja to zatem proces uspołecznienia jednostki. Zachodzi przez cały okres ludzkiego życia, choć wyraźnie wyróżnia się jej dwie odmienne i różne pod względem długości części. Pierwsza z nich to socjalizacja pierwotna, obejmująca pierwsze lata życia, wiążąca się z kształtowaniem takich elementów życia społecznego jak język, pierwsze nawyki i umiejętności społeczne czy kształtowanie systemu wartości. Okres przypadający na ten rodzaj socjalizacji charakteryzuje się zewnątrzsterownością – osoba spełnia dane przesłanki normatywne, gdyż wymaga tego od niej otoczenie. Drugim etapem socjalizacji jest jej wtórna wersja – trwa całe życie i polega na modyfikacji pierwotnych elementów własnego myślenia i działania, z tym, że u osoby dojrzałej ma charakter internalizacji opartej na autonomicznym wyborze, wspartym opinią tzw. znaczących innych.