Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Skarga konstytucyjna

Jest to uprawnienie przysługujące potencjalnie każdemu człowiekowi, a zatem obywatelowi polskiemu, cudzoziemcowi, bezpaństwowcowi, a także osobie prawnej (np. organizacji pozarządowej czy partii), których konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone. Skarga dotyczy sytuacji, w której został wydany wyrok sądu w jakiejś sprawie lub wydana decyzja organu administracyjnego i w opinii podmiotu, wobec którego to się stało, podstawa prawna na podstawie której podjęto decyzję jest niekonstytucyjna. Przedmiotem skargi nie może być zatem wadliwe stosowanie prawa, gdyż jest to przedmiotem rozpatrzenia poprzez procedurę kasacyjną; bada się jedynie kwestię niezgodności z konstytucją. Ostatecznie skutkiem pozytywnego rozpatrzenia skargi (a zatem wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia o niezgodności danego aktu prawnego z konstytucją) jest wznowienie postępowania sądowego bądź administracyjnego i rozpatrzenie go z pominięciem aktu prawnego, którego niezgodność z konstytucją została orzeczona przez Trybunał.