Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Sankcja

Pojęcie mające zastosowanie zarówno w odniesieniu do nauk społecznych, jak i nauk prawnych, oznaczające negatywnie nacechowaną dolegliwość stosowaną wobec osoby działającej niezgodnie z obowiązującymi normami prawa bądź standardami życia społecznego. W przypadku nauk społecznych treść sankcji określają normy systemu normatywnego tradycji i obyczaju. W przypadku norm prawnych przepisy prawa (np. prawa karnego czy administracyjnego). Można także mówić o sankcjach w obszarze systemu normatywnego religii, gdzie konsekwencją postępowania niezgodnie z nakazami danego kościoła może być np. wykluczenie z grona jego członków czy odebranie prawa do uczestnictwa w pewnych elementach obrzędu. Także moralność objęta jest skutkami sankcyjnymi, z tym, że mają one wymiar wewnętrzny (wyrzuty sumienia, poczucie winy).

W ramach tworzonych podziałów wyróżniamy dwa rodzaje sankcji: rozsiane i zinstytucjonalizowane. Sankcje pierwszego typu to te, które mają formę społecznej dezaprobaty – ostracyzmu bądź społecznego napiętnowania. Sankcje zinstytucjonalizowane to takie, za których urzeczywistnieniem stoi państwo. Wyróżniamy trzy typy takich sankcji: karne (stosowane w przypadku przekroczenia przepisów prawa karnego – np. pozbawienie wolności), egzekucyjne (zmuszenie do zrealizowania określonej czynności – np. uregulowanie zaległych płatności) oraz unieważnienia (polegające na anulowaniu skutków prawnych określonych działań z przeszłości – np. umowy która została zawarta na skutek wprowadzenia kogoś w błąd).