Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Sąd Pierwszej Instancji

Jest to instytucja powołana na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego w roku 1987. Decyzja jaka legła u podstaw takiego rozwiązania była chęć zmniejszenia liczby spraw wpływających do Trybunału Sprawiedliwości i umożliwienia mu bardziej efektywnego funkcjonowania. Ostatecznie działający przy Trybunale Sprawiedliwości Sąd Pierwszej Instancji podejmuje się rozstrzygania kwestii o mniejszym znaczeniu dla funkcjonowania Unii Europejskiej. Nie może zaś w żaden sposób zajmować się sprawami, w których którąkolwiek ze stron jest państwo członkowskie – należy to do wyłącznych kompetencji Trybunału Sprawiedliwości.