Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ruch społeczny

Jest to forma zbiorowej działalności ludzi, mającej charakter spontaniczny, której celem jest realizacja określonych postulatów społecznych lub politycznych. Przyczyną powstawania ruchów są zawsze kwestie o bardzo dużej społecznej doniosłości, które doprowadzają w danym społeczeństwie do powstawania określonych mechanizmów frustracji i niezadowolenia, a następnie do spontanicznego organizowania się grup i zbiorowości dla wyrażenia swojego sprzeciwu.

Ruchy społeczne mogą mieć bardzo rozmaity charakter, co wynika z leżącej u jego powstania przyczyny (np. sprzeciw wobec aborcji, działania na rzecz ochrony środowiska, protesty antywojenne, itp.). U ich podstaw zawsze jednak leżą jakieś radykalne uczucia, których źródłem jest jakaś niezaspokojona wartość (poczucie bezpieczeństwa, ochrona norm moralnych, realizacja żywotnych dla społeczeństwa interesów), niejednokrotnie będąca elementem określonego systemu wartości bądź ideologii (pacyfizm, ochrona życia nienarodzonych, ochrona praw człowieka). Z racji swojej siły i zasięgu, ruch społeczny to zjawisko masowe, obejmujące bardzo znaczącą część danego społeczeństwa. w odniesieniu do całości nie posiadające jednak formalnej struktury; zazwyczaj składają się na niego setki rozmaitych grup i podgrup, w których mniej lub bardziej formalne przywództwo i zasady działania mogą występować. Zdarza się wyjątki, w których następuje jakaś forma całościowej organizacji. Doskonałym przykładem może być protest kibiców przeciwko PZPN-owi w roku 2009, który po założeniu strony internetowej “koniecpzpn.pl” spowodował wycofywanie się części sponsorów i ostatecznie przyczynił się do wyboru Franciszka Smudy na selekcjonera reprezentacji Polski. Nie zamknęło to jednak samego sporu, który dotyczył samej istoty funkcjonowania związku.

Bywa, iż w przypadku, gdy ruchy społeczne powstają w celu doprowadzenia do zmian politycznych, czy nawet ustrojowych, następuje w nich proces instytucjonalizacji. Przykładem jest Platforma Obywatelska, która powstawała jako forma ruchu społecznego mającego wyrażać sprzeciw wobec metod uprawianej w Polsce polityki. Ostatecznie przekształciła się w partię polityczną i sięgnęła w Polsce po władzę (utraciwszy dużo wcześniej nie tylko pierwotny charakter ruchu, ale także tworząc strukturę silnie scentralizowaną).