Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Roszczeniowość

Jest to postawa społeczna charakteryzująca się biernością w zaspakajaniu własnych potrzeb i wysokim poziomem oczekiwań w stosunku do państwa (bądź też organizacji pozarządowych), w zakresie realizacji potrzeb socjalnych. Kształtowanie tej postawy związane jest z istnieniem systemów gospodarczych, w których mechanizmy rynkowe zastąpione są działalnością państwa i rozbudowaną centralizacją, co w efekcie prowadzi do głębokiej deformacji społecznej w zakresie kreatywności gospodarczej i zawodowej. Obywatele, których postawa charakteryzuje się roszczeniowością, uważają, iż w przypadku trudności materialnych państwo powinno zapewnić im warunki do życia. Często nie są zainteresowani zmianą swojej sytuacji, gdyż wiązałoby się to z koniecznością podejmowania określonych wysiłków na drodze do znalezienie bądź zmiany pracy.

Roszczeniowość jest znaczącym elementem polskiego krajobrazu społecznego co wiąże się z kształtem funkcjonujących przed rokiem 1989 rozwiązań w zakresie gospodarczym, w którym nie liczyła się efektywność, a ochrona określonych interesów ideologicznych (klasy robotniczej). Stąd też tak silne wpływy związków zawodowych i postulaty chronienia zupełnie nieracjonalnych ekonomicznie rozwiązań (KRUS czy zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu). Jednak roszczeniowość jest obecnie także coraz silniej widoczną cechą społeczeństw zachodniej Europie, szczególnie tzw. państwa dobrobytu (Niemcy, Szwecja, Francja), w których rozbudowany system opieki społecznej upośledza obywatelską tkankę społeczeństwa. W społeczeństwach tych rozbudowane przepisy ochrony socjalnej podnoszą koszty gospodarki, w efekcie czego – gospodarka europejska w wymiarze globalnym jest coraz częściej niekonkurencyjna.