Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Restrukturyzacja

Jest to pojęcie oznaczające liczne zmiany w sektorze gospodarczym związane z przejściem danego państwa z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Rola restrukturyzacji polega na dostosowaniu określonych sektorów produkcji i zarządzania do nowych warunków ekonomicznych i gospodarczych. Łączy się zatem ze zmianą organizacji pracy, struktury zarządzania i wykorzystywanych technologii. Jeżeli dane przedsiębiorstwo zarządzane było nieefektywnie, a organizacja pracy stała na niskim poziomie, to restrukturyzacja z pewnością prowadzić musi do zwolnień. Celem zmian jest zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa, jego konkurencyjności i podniesienie jakości realizowanych przez nie usług bądź wytwarzanych produktów. Jeśli poziom zatrudnienia i stosowane techniki zarządzania nie dają możliwie najwyższej stopy zwrotu, konieczne jest przeprowadzenie w firmie radykalnych działań mających dostosować ją do nowych wyzwań. W Polsce na skutek takich działań realizowanych po 1989 roku, kiedy polska gospodarka przechodziła okres transformacji, doszło do masowego powiększania się obszaru bezrobocia, w efekcie czego wiele działań restrukturyzacyjnych było krytykowanych.

Ze względy na charakter przemian wyróżniamy dwa rodzaje restrukturyzacji. Pierwszym jest ta, którą określa się mianem podmiotowej, a która dotyczy zmian o charakterze prawno – ekonomicznym. Można powiedzieć – miękkim. Związana jest ze sposobem, w jaki budowana jest struktura firmy i w jaki realizuje się zarządzanie jej finansami czy też strategiami inwestycyjnymi. Druga – którą można by dla odmiany nazwać twardą – polega na zmianach przedmiotowych, a zatem związanych z procesem technologiczno – produkcyjnym i asortymentowym (dotyczącym ilości i typów wytwarzanych produktów). Ze względu na cel dla jakiego realizowana jest misja restrukturyzacyjna, możemy działanie to podzielić na restrukturyzację naprawczą (ma na celu poprawienie złej kondycji przedsiębiorstwa i przywrócenie jej wypłacalności i rentowności) oraz rozwojową (polega na zmianach wynikających innowacyjności i rozwoju, związana jest z okresem kilku lat). Ta druga może dotyczyć bardzo wielu dziedzin funkcjonowania firmy – od sposobu prowadzenia kampanii marketingowych, poprzez organizację i systemy zarządzania, użytkowane technologie, zmianę asortymentu, a nawet sposoby rekrutowania pracowników.

W Polsce restrukturyzacja miała miejsce na masową skalę w okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej po 1989 roku. Największe przedsiębiorstwa nastawione na produkcję w sektorze ciężkiego przemysłu, pozbawione nowoczesnych technologii nie miały szans na konkurencyjność. Musiały przejść dość drastyczny proces zmian, który niejednokrotnie prowadził do masowych zwolnień i wzrostu bezrobocia. Prowadzona wtedy restrukturyzacja miała charakter zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy, więżąc się często z jednoczesną prywatyzacją. Zmiana właściciela i dokapitalizowanie firm było niejednokrotnie jedyna formą ratowania upadających i nieprzydatnych z punktu widzenia nowych warunków rynkowych firm.