Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Resort

Jest to wyodrębniona część administracji rządowej, zajmująca się określonym typem spraw, takich jak edukacja, budżet, polityka zagraniczna, sprawy wewnętrzne czy infrastruktura. Na czele każdego resortu stoi minister wybierany przez Prezesa Rady Ministrów i mianowany przez Prezydenta RP. W przypadku administracji zespolonej częścią resortu może być także zespół instytucji wydzielonych, jednak bezpośrednio podległych ministrowi. Przykładem jest choćby policja podległa ministerstwu spraw wewnętrznych, czy służby celne – ministerstwu finansów. W języku obiegowym (potocznym) pojęcie resortu występuje jako synonim ministerstwa.