Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Resocjalizacja

Proces społeczny polegający na przywracaniu danej osoby do życia w ramach funkcjonujących w danym miejscu i czasie reguł społecznych. W każdym społeczeństwie istnieje sytuacja, w której pewne typy reguł i norm są uznawane jako powszechnie obowiązujące, a unikanie tych reguł jest uznawane za zjawisko patologiczne  (np. uczęszczanie do szkoły / unikanie szkoły). W związku z tym istnieje pewna zinstytucjonalizowana forma działań, które mają  na celu przekonać daną osobę, iż w ten sposób szkodzi sobie i innym. A zatem przekonać ją, aby podjęła działania na rzecz uznania tych norm (uznania, że szkoła jest potrzebna). Oczywiście plan minimum zakłada respektowanie ich ze względu na wymogi zewnętrzne, czyli jakąś formę przymusu (rodzice, kurator). Ale ideałem jest oczywiście sytuacja, gdzie dana osoba akceptuje dany zbiór reguł społecznych ze względu na ich internalizację, czyli uznanie wedle własnego, przemienionego zestawu reguł, iż to jest właśnie dla niej ważne.

Resocjalizacja może mieć różny charakter. W przypadku dzieci i osób małoletnich resocjalizować mogą sami rodzice (opiekunowie prawni) w tym sensie, że dokonują oni próby przedefiniowania zasad, jakie ich dziecko wytworzyło w sobie  (owo “re” w procesie dalszej socjalizacji). W przypadku osób dorosłych mogą to być jacyś przyjaciele czy wpływowe osoby, które widząc co się złego dzieje z daną osobą (narkotyki,  działania niezgodne z prawem), podejmuje wysiłki nad jej przemianą. Najczęściej jednak wygląda to tak, iż resocjalizacji dokonują wyspecjalizowane instytucje (zakłady karne, zakłady poprawcze, szkoła poprzez pracę z pedagogiem lub psychologiem), które właśnie do takich zadań zostały powołane. wykorzystują one cały pakiet środków, które mają wpłynąć na daną osobą i zmianę jej zachowania albo siłowo (ograniczenie wolności, różnego rodzaju kary i przymus) lub perswazyjnie (obowiązkowe spotkania z psychologiem).