Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Republika

Jest to najbardziej rozpowszechnione w dzisiejszym świecie rozwiązanie ustrojowe. W jego świetle (przynajmniej w aspekcie teoretycznym) państwo rozumiane jest jako zrzeszenie obywateli, którego członkowie stanowią swoistą wspólnotę obywatelską (respublica, res populica), co zostaje przeciwstawione zasadzie królestwa (regnum), despotii bądź oligarchii. Z takich przesłanek wynikają zaś konkretne postulaty. Po pierwsze państwo identyfikowane jest nie tyle ze swoimi organami instytucjonalnymi, ich funkcjami i aparatem wykonawczym (urzędnikami), ale z ogółem mieszkającym na jego terytorium obywateli. To właśnie naród w rozumieniu politycznym stanowi najważniejszy element państwa republikańskiego – jest jego esencją i suwerenem. Po drugie członkowie wspólnoty, czyli wszyscy obywatele republiki, uprawnieni są do korzystania ze wszelkich dostępnych im praw i wolności, a także zobowiązani do realizacji wszelkich obowiązków służących do utrwalania jej powszechnego dobra. Po trzecie każdy obywatel może korzystać ze wszystkich instytucji i urządzeń działających w Imieniu Rzeczpospolitej, a także przyczyniać się do trwania tychże instytucji, ich rozwoju i właściwego funkcjonowania. I wreszcie po czwarte istnienie republiki przesądza o tym, iż głowa państwa jest wybierana w wyborach powszechnych i pełni swoją funkcję przez określoną kadencję. Samo istnienie zasady republiki w państwie przesądza o istnieniu kilku innych rozwiązań ustrojowych, m.in. zasady suwerenności narodu, równości wobec prawa, dostępu do służby publicznej czy też demokratyczności.