Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Regionalizm

Jest to pojęcie mające swoje dwa główne znaczenia. W pierwszym z nich regionalizm jest formą decentralizacji władzy państwowej polegającej na delegowaniu znaczącej części uprawnień do struktur administracyjnych stanowiących historycznie, gospodarczo i społecznie pewne większe całości. Takie rozwiązanie jest najczęściej stosowane w krajach, w których występują duże różnice w poziomie rozwoju gospodarczego i typie dominującej gospodarki, jak choćby we Włoszech, gdzie wykształcił się wyraźny podział na przemysłową północ i rolnicze południe. Innym przykładem są państwa, w których tendencja regionalizacji wynika z wielości grup etnicznych i narodowościowych. Delegowanie uprawnień i nadawanie autonomii regionom pozwala tonować tendencje separatystyczne i uciszać głosy domagające się secesji. Poszczególne regiony – dopóki nie koliduje to z prawem – mogą podejmować samodzielne działania zarówno w fazie planowania jak i realizacji.

W drugim znaczeniu regionalizacja jest terminem odnoszącym się do określonego zjawiska z dziedziny stosunków międzynarodowych, polegającym na podejmowaniu lokalnej współpracy budującej dobrosąsiedzkie stosunki oraz przyczyniającym się do rozwoju regionu w zakresie gospodarki, wymiany kulturowej i społecznej, edukacji oraz bezpieczeństwa. Idea regionalizmu w tym rozumieniu stało się zarzewiem takich organizacji jak Liga Państw Arabskich czy Unia Europejska.