Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ratyfikacja

Jest to czynność prawna polegająca na złożeniu podpisu przez głowę państwa pod tekstem umowy międzynarodowej, oznaczająca akceptację jej treści i włączenie do obowiązującego systemu prawa. W przypadku szczególnie ważnych umów międzynarodowych dla przeprowadzenia ratyfikacji wymagana jest zgoda parlamentu; skoro parlament jest ciałem prawodawczym, a nie bierze udziału w powstawaniu treści umowy, musi mieć swój udział w decydowaniu o tym, iż stanie się ona źródłem prawa. W Polsce możliwe jest także rozwiązanie, w którym Sejm mocą swojej uchwały, decyduje o wyrażeniu zgody w ogólnokrajowym referendum. Takie rozwiązanie miało w Polsce miejsce w roku 2003, kiedy przeprowadzono referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację przez Aleksandra Kwaśniewskiego traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Ze względu na doniosłość wydarzenia po raz pierwszy w Polsce zastosowano wtedy wariant dwudniowy. Przed ratyfikacją Prezydent RP może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją; jeśli Trybunał orzeknie niezgodność, umowa – jeśli miałaby wejść w życie – musi być renegocjowana i zmieniona.

Wedle Konstytucji z 2 kwietnie 1997 roku ratyfikacji nie podlegają: (1) deklaracje o treści politycznej przyjęte na spotkaniu mężów stanu; (2) umowy resortowe lub administracyjne zawierane przez ministerstwa i inne urzędy w zakresie ich działania; (3) umowy zawierane w czasie wojny przez dowódców wojskowych. Niezmiernie ważną kwestią jest to, iż umowa po podpisaniu a przed ratyfikacją nie jest wiążąca dla państw.