Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rasizm

Ideologia zrodzona na bazie publikacji Artura de Gobineau, Szkice o nierówności ras ludzkich, w której uznał on, iż podstawowym czynnikiem wpływającym na tempo i jakość zmian w społecznościach ludzkich są różnice rasowe. Wedle tej teorii istniałyby zatem rasy „niższe” i „wyższe”, które posiadałyby odmienne, uwarunkowane biologicznie cechy psychofizyczne. Rasa aryjska niemiecka – wedle poglądów Gobineau – miła się charakteryzować najwyższą doskonałością, zaś Słowianie należeli do najbardziej zdegradowanej rasy białej, stąd też zwolennicy teorii rasistowskich uważali, iż wszelkie krzyżowanie ras jest niedopuszczalne. Innym przedstawicielem rasizmu był Houston Stewart Chamberlain, który w swojej pracy Podstawy XIX wieku zaprezentował poglądy o istnieniu rasy wyższej – nordyckiej (germańskiej); to ona, poprzez dokonanie syntezy wielu wieków dorobku kulturowego Europy, jest kreatorem cywilizacji europejskiej. Według tej teorii wrogiem tej cywilizacji byli (czy też są) Żydzi.

Konsekwencją rasistowskiego sposobu myślenia było przekonanie, iż określony dorobek kultury jest efektem cech o charakterze biologicznym. A zatem to, iż określone społeczności osiągnęły taki a nie inny dorobek, jest wynikiem wrodzonych cech, które nie mogą być przejęte na skutek jakimkolwiek społecznym procesom. A zatem różnice między społecznościami (czyli także pomiędzy wytwarzanymi przez nie kulturami) są nie do usunięcia.