Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rada Unii Europejskiej

Jest to główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, mający swoją siedzibę w Brukseli, istniejący od 1967, kiedy na mocy traktatu fuzyjnego połączono odrębne dotąd Rady EWWiS, Euratomu i EWG. Rada Unii Europejskiej jest często mylona z Radą Europy i Radą Europejską. W jej skład wchodzą ministrowie poszczególnych państw członkowskich, których interesy reprezentują. W jej podstawowym składzie zasiadają ministrowie spraw zagranicznych – tworzą oni wtedy tzw. Radę ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych. Jednak mogą ją tworzyć także inni ministrowie i wtedy to, który minister uczestniczy w danym spotkaniu, zależy od poruszanej na nim tematyki; jeżeli Rada debatuje nad sprawami związanymi z ochroną środowiska, w posiedzeniu biorą udział ministrowie ochrony środowiska wszystkich państw UE, a radę tę nazywa się „Radą ds. Środowiska”. Większość swych kompetencji decyzyjnych Rada realizuje na podstawie współdziałania z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim. Kompetencje te mają trojaki charakter: prawodawczy (np. wydawanie rozporządzeń czy dyrektyw, prawo inicjatywy ustawodawczej, zawieranie umów), kreacyjny (współdecydowanie wraz z PE o budżecie unijnym, akceptacja członków Komitetu Społeczno – Ekonomicznego), bądź kontrolny (możliwość wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości).

Rada Unii Europejskiej pełni, wspólnie z Parlamentem Europejskim, funkcje prawodawczą i budżetową, a dodatkowo określa kierunki polityki unijnej oraz koordynacji prac różnych organów. Zapadające w ramach Rady decyzje podejmowane są większością kwalifikowaną. Przy czym ilość głosów przypadająca na każde państwo nie jest równa. W Radzie obowiązuje bowiem zasada przyporządkowania każdemu z państw określonej liczby głosów (czy też określonej wagi głosu), która zależy od liczby jego mieszkańców oraz siły gospodarki. I tak waga głosu Polski wynosi 27 i jest taka sama jak w przypadku Hiszpanii, zaś waga głosów najsilniejszych państw Unii – Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch – wynosi 29. Dla porównania waga głosu czeskiego wynosi 12, a duńskiego 7 a słoweńskiego 4. Najsłabszym głosem o wadze 3 dysponuje Malta. Suma wszystkich głosów (czy też wszystkich wag) wynosi 345.