Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rada Państwa

Jest to nazwa naczelnego organu władzy państwowej istniejącego w czasach PRL-u, powołanego do życia przez małą konstytucję z 19 lutego 1947 roku. Jej wyboru dokonywał Sejm Ustawodawczy, przy czym w żaden sposób w przepisach małej konstytucji nie określono jakichkolwiek kryteriów wyboru, długości kadencji oraz odpowiedzialności członków tego organu. Wskazywano jedynie na jej skład, w który wchodził Prezydent Rzeczypospolitej będący jej przewodniczącym, Marszałek Sejmu i trzej wicemarszałkowie, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także członkowie wybierani przez Sejm. Dodatkowo w czasie wojny w jej skład miał wchodzić Naczelny Dowódca Wojska Polskiego. Kompetencje Rady Państwa w tym czasie to przede wszystkim możliwość wydawania uchwał wprowadzających stan wyjątkowy lub stan wojenny, sprawowanie nadzoru nad radami narodowymi (terenowymi organami władzy państwowej), zatwierdzanie dekretów z mocą ustawy wydawanych przez Radę Ministrów, przekazywanie Prezydentowi prawa do ustalenia zasad finansowania państwa w przypadku gdyby Sejm nie zdołał tego uczynić w określonych ramach czasowych oraz rozpatrywanie sprawozdań Najwyższej Izby Kontroli.

Na skutek wejścia w życie w roku 1952 Konstytucji z 22 lipca zmienił się status ustrojowy Rad Państwa. Stała się bowiem kolegialną głową państwa, wybieraną przez Sejm i mającą szerokie kompetencje ustawodawcze i wykonawcze. Do jej zadań należało m.in. wydawanie dekretów z mocą ustawy w okresach kiedy Sejm nie zbierał się na posiedzenia, interpretacja obowiązującego prawa, a zatem dokonywanie jego wykładni, mianowanie i odwoływanie przedstawicieli dyplomatycznych oraz przyjmowanie listów uwierzytelniających przedstawicieli innych państw, ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych, nadawanie odznaczeń i orderów, prawo łaski i wreszcie podejmowanie decyzji o wyborach do Sejmu, a także zwoływanie jego posiedzeń.

Cechą charakterystyczną działalności Rady Państwa był fakt, iż niejednokrotnie to właśnie Rada a nie Sejm była organem dominującym w kwestii wprowadzanego w Polsce prawa. Ujawniało się to poprzez ilość wprowadzanych dekretów z mocą ustawy, których w kilku sejmowych kadencjach było znaczne więcej niż ustaw.