Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Program polityczny

Jest to forma praktycznej realizacji określonej ideologii i wyrosłej na niej doktryny politycznej, dopasowana do istniejących w danym momencie społecznych i politycznych okoliczności. Innymi słowy: jest to mniej lub bardziej obszerny zestaw zadań do realizacji, jakie stawia sobie za cel dana partia polityczna, ujmując je w określona formę, a następnie prezentując wyborcom jako swój polityczny „produkt”. Program zatem to ten element działalności partii, który stanowi próbę skonkretyzowania wyznawanej przez nią doktryny, dla panujących w danym momencie warunków.

Najczęściej poszczególne programy polityczne zawierają postulaty odnoszące się do całego spektrum kwestii: społecznych, gospodarczych, politycznych czy ustrojowych (a niekiedy także zagadnień dotyczących polityki zagranicznej), choć kwestie te są w różnych programach realizowane w różnym stopniu – np. partie konserwatywne czy socjaldemokratyczne formułują programy odnoszące się do całości życia społecznego, zaś powstała w ostatnich latach w Polsce Partia Kobiet do zdecydowanie węższego zakresu spraw, szczególnie związanych z życiem kobiet. Program polityczny jest zatem bezpośrednim elementem komunikatu polityczno – wyborczego. To on stanowi swoisty „towar” poszczególnych ugrupowań starających się przekonać do siebie wyborców.

Myliłby się jednak ten, kto utożsamiałby program polityczny z czymś wyłącznie praktycznym. Stanowiącym absolutny koniec „politycznego łańcucha pokarmowego”. Z racji, iż w demokracjach o krótkiej tradycji (jak choćby w Polsce), poziom kultury politycznej nie jest zbyt wysoki, to właśnie programy polityczne stanowią często specyficzne narzędzie obywatelskiej edukacji. Nowe idee nie mając odpowiedniego zaplecza, wykuwane są w świadomości społecznej poprzez głoszone przez parte programy. Przykładem może być choćby powracająca co jakiś czas w Polsce dyskusja o jednomandatowych okręgach wyborczych do Sejmu, która zaistniała w przestrzeni publicznej wraz z powstaniem w roku 2001 Platformy Obywatelskiej. Temat ten stał się przedmiotem dyskusji w momencie, gdy jego treść była w zasadzie nie znana szerszej publiczności. Nie istniała bowiem w Polsce żadna szersza tradycja związana z tym politycznym modelem wyborczym, stąd też wiedza o nim mogła pochodzić wyłącznie od osób, które interesowały się tradycją krajów anglosaskich, a w szczególności doświadczeniami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wyrażenie go w programie rodzącej się partii, przynoszącej z sobą wiele nadziei na likwidację oligarchizacji i upartyjnienia polskiej polityki – miało stanowić główny środek naprawczy.