Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Proces legislacyjny

Inaczej proces ustawodawczy. Jest to wieloetapowa procedura uchwalania aktu prawnego w randze ustawy, w której projekt wniesiony do Marszałka Sejmu zostaje w izbie niższej rozpatrzony w tzw. trzech czytaniach, przechodzi następnie do Senatu, a stamtąd do Prezydenta. Prezydent, jeśli zgadza się z przepisami zawartymi w projekcie, podpisuje go, a następnie ogłasza go w Dzienniku Ustaw RP. W przeciwnym wypadku może go odesłać do ponownego rozpatrzenia przez Sejm (weto) bądź też skierować do Trybunału Konstytucyjnego z żądaniem zbadania jego zgodności z ustawą zasadniczą.

Proces legislacyjny posiada ściśle określoną procedurę, to znaczy, iż musi zostać zrealizowany przez ściśle określone w konstytucji organy, z uwzględnieniem bardzo szczegółowej kolejności. Istnieją jednak od pewnych elementów procedury wyjątki, gdyż np. w odniesieniu do projektu ustawy budżetowej izbie senackiej nie przysługuje prawo weta.