Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Problemy globalne

Jest to pojęcie odnoszące się do różnych zagrożeń i problemów współczesnego świata, których skutki mają charakter globalny (to znaczy odczuwalny na bardzo dużej przestrzeni, często na kilku kontynentach bądź na obszarze całej Ziemi), a także posiadają znamienny wpływ na ludzkie życie i środowisko przyrodnicze.

Zjawisko problemów globalnych jest efektem występowania kilku czynników, z których najczęściej podawanymi są rozwój technologiczny jaki zaszedł w XX wieku. Dzięki nowym technologiom, środkom komunikacji i transportu czy też wytworzeniu się ogólnoświatowych zależności, wiele problemów mających do tej pory charakter lokalny bądź regionalny stało się czymś przekraczającym granice kontynentów. Niektóre z tych zagadnień są z sobą powiązane przyczynowo, zazębiają się wzajemnie i łączą w szersze układy. Taka sytuacja powoduje, iż wiele zjawisk rozwija się w lawinowym tempie, a próby ich rozwiązania napotykają na coraz większe trudności. Przykładem może być podnoszona kwestia zmian klimatycznych zachodząca na skutek podnoszenia przez działalność człowieka stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze lub przykład zniszczeń wielu cennych ekosystemów (np. wycinka lasów tropikalnych i bardzo znaczące zmniejszenie powierzchni „zielonej” produkującej tlen). Innym czynnikiem jest coraz większa dysproporcja w rozwoju poszczególnych rejonów świata, co ma swoje przyczyny historyczne i gospodarcze.

Najczęściej wymieniane problemy o charakterze globalnym to kwestie demograficzne i żywnościowe (możliwość przeludnienia i brak zdolności zapewnienia godnych warunków życia wszystkim ludziom), problemy surowcowo – energetyczne (wyczerpywanie się zasobów naturalnych takich jak węgiel, ropa czy gaz), problemy ekologiczne (ocieplenie klimatu i zanieczyszczenie ziemi, wód i powietrza). Coraz częściej pojawiają się także głosy, iż coraz częściej stabilizacji i bezpieczeństwu na świecie zagrażają są konflikty zbrojne. Przykłady Bliskiego Wschodu (stosunki izraelsko – palestyńskie) czy relacji indyjsko – pakistańskich wykraczają daleko poza lokalność. Ten pierwszy konflikt przede wszystkim dlatego, iż w jego horyzoncie zaangażowane są inne społeczności Arabów, które wspierają i solidaryzują się z Palestyńczykami. W tym drugim przypadku chodzi o fakt posiadania przez oba kraje broni jądrowej.

W ostatnich latach (szczególnie od czasów ataku na Word Trade Center we wrześniu 2001 r.) do problemów globalnych zalicza się międzynarodowy terroryzm. Jego nowa jakość wynika z faktu, iż w przeciwieństwie do walki w której konflikt obejmuje państwa, w wojnie przeciw terroryzmowi przeciwnik nie jest do końca rozpoznany. Organizacja, która stoi za aktami terroru ma charakter tajny (przynajmniej w jakiejś mierze), przez co niezmiernie trudno z nią walczyć. Największym jednak problemem jest fakt, iż uderza w ludność cywilną i nie liczy się z ofiarami, przez co regularne armie państw, które z nimi walczą są w trudniejszej pozycji. Dodatkowo utrudnieniem jest też rozwój technologii; dzięki nowoczesnym systemom komunikacji organizacje terrorystyczne mogą dokonać zamachów niemal w każdym miejscu; rozwój nowoczesnej technologii daje organizacjom terrorystycznym ogromny zasób środków i sposobów, za pomocą których mogą one organizować zamachy.