Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prezydium Sejmu

Organ sejmowy złożony z Marszałka Sejmu i wicemarszałków, którego rolą jest m.in. kierowanie pracami Sejmu, ustalanie jego planu pracy, czuwanie nad terminowością wykonania poszczególnych zadań, zwoływanie posiedzeń, koordynowanie współpracy komisji sejmowych, prowadzenie spraw z zakresu stosunków z Senatem oraz parlamentami innych krajów, uchwalanie projektu budżetu Kancelarii Sejmu oraz jej statutu.