Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prerogatywa

Jest to uprawnienie osobiste urzędnika państwowego, do samodzielnego wydawania określonych decyzji i wydawania określonych aktów prawnych. Przykładem prerogatywy jest np. prawo łaski posiadane przez Prezydenta RP. Listę prerogatyw prezydenckich zawiera art. 144 ust. 2 Konstytucji RP, w którym określa on zbiór uprawnień dla których Prezydent RP nie potrzebuje podpisu Prezesa Rady Ministrów. Przykładem prerogatywy są m.in.: zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu, zwoływanie pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu, skracanie kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji, prawo inicjatywy ustawodawczej, zarządzania referendum ogólnokrajowego, podpisywanie albo odmowa podpisania ustawy, złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego czy wreszcie stosowanie prawa łaski (najbardziej typowa prerogatywa pochodząca jeszcze z czasów monarszych).