Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Precedens

W systemie prawa zwyczajowego (common law), który funkcjonuje w państwach, gdzie system prawny wywodzi się z tradycji anglosaskiej (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia), jest to orzeczenie sądu, które dzięki posiadaniu mocy wiążącej dla późniejszych rozstrzygnięć w sprawach tego samego typu, staje się generalną normą prawną. Ma zatem znamiona prawa powszechnego. Innymi słowy: precedens to wydane przez sąd pierwsze orzeczenie w sprawie danego typu. Przy czym powyższa definicja musi być uzupełniona, gdyż w przeciwnym wypadku za precedens należałoby uznać wyłącznie orzeczenia odnoszące się do luk w prawie (czyli do obszarów społecznych zachowań jeszcze nie uregulowanych). A tak nie jest; są nimi także takie rozstrzygnięcia, które zmieniają wypracowaną i utrwaloną w sądowej praktyce linię orzeczniczą.

Istota rozstrzygnięcia precedensowego polega na tym, iż ma ono zasadniczy wpływ na wydawanie wyroków w kolejnych analogicznych przypadkach, a tym samym na treść stosowanego prawa. W przypadku organów administracji publicznej funkcję orzeczenia sądowego pełni wydanie decyzji administracyjnej, które tworzy normę w kolejnych decyzjach.