Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Preambuła

Jest to forma uroczystego wstępu do aktu prawnego o szczególnym znaczeniu najczęściej konstytucji, ale także aktu prawa międzynarodowego zawierającego ideowe przesłanki leżące u podstaw tworzenia danego dokumentu. W preambule zarysowuje się zarówno wątki aksjologiczne, jak i cały kontekst historyczny, społeczny i kulturowy w jakich przyszło dojrzewać idei rodzącej powoływane do życia prawo.

We współczesnym prawoznawstwie istnieją dwa głosy na temat tego, jaką funkcję pełni preambuła. Pierwszy z nich mówi, iż tekst ten nie ma żadnego znaczenia prawnego i pełni jedynie formę honorową. Drugi zaś uznaje, iż w określonych przypadkach zarysowany w preambule kontekst może stać się podstawą do dokonania wykładni prawa konstytucyjnego. Do takiego stanowiska przychylił się także Trybunał Konstytucyjny w Polsce, który w dniu 11 maja 2007 roku wyraźnie wskazał, iż choć sama w sobie preambuła nie rodzi żadnych skutków prawnych, to jednak może mieć w określonych przypadkach znaczenie dla orzecznictwa konstytucyjnego, a zatem także dla dokonywanej wykładni prawa.