Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prawomocność

Jest to pojęcie odnoszące się do statusu wyroków wydawanych przez wymiar sprawiedliwości. Można powiedzieć, iż jest to pewien stan prawny, w którym wyrok sądowy uzyskuje status wykonalności i nie można w żaden sposób w niego zaingerować (poprzez jakąś formę odwołania). Jeśli zatem wobec określonego werdyktu powiemy, iż „wyrok jest prawomocny”, wtedy oznacza to, iż wykorzystane zostały wszystkie możliwe środki postępowania procesowego, doprowadzając do ostatecznego rozstrzygnięcia, nadając werdyktowi moc prawną. Inaczej rzecz ujmując jest to sytuacja, w której orzeczenie określonego organu administracyjnego bądź sądowego uzyskuje status wykonalności. Nie ma zatem możliwości, aby w ramach danego systemu prawnego dokonano kolejnego odwołania od zasądzonego wyroku sądowego czy podjętej decyzji administracyjnej. Może to się stać przede wszystkim na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez upłynięcie określonego czasu, jaki został przewidziany prawem na złożenie odwołania. I po drugie z faktu, iż podjęta decyzja organu państwowego była końcowym etapem całego procesu decyzyjnego i nie istnieje już żadna wyższa instancja, która mogłaby rozpatrzyć sprawę (chyba że jakiś międzynarodowy trybunał).

Pojęcie prawomocności może też oznaczać „legalność”. Kiedy mówimy, iż dany organ działa prawomocnie, oznacza to, iż ma umocowany w prawie status, a osoby pełniące daną funkcję uzyskały prawo do jej sprawowania zgodnie z określoną procedurą. To rozumienie prawomocności będzie zatem bliskie legitymizacji. Jeżeli zatem władza została właściwie legitymizowana, posiada prawomocny charakter (status). Albo też: określone organy posiadają uprawnienie do sprawowania swoich funkcji władczych.