Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prawo przedmiotowe

Jest to zbiór ogólnych, abstrakcyjnych norm prawnych, ustanawiających określoną regułę postępowania czy też nowy stosunek prawny dla każdego adresata, która spełni określone w normie warunki (okoliczności). Taka norma wskazuje na dozwolone, nakazane bądź zakazane zachowanie, którego niewłaściwe zrealizowanie zagrożone jest sankcją ze strony państwa.

Prawo przedmiotowe ustanawia zatem pewne uprawnienie, bądź też wskazuje na pewną możliwość zaistnienia określonych faktów prawnych, na skutek których poszczególne podmioty prawne (osoby fizyczne bądź prawne) będą mogły zrealizować swoje uprawnienie.

Przykładem może być prawo dotyczące rent i emerytur. Uchwalenie abstrakcyjnego zbioru przepisów regulujących tą kwestię pozwala określonym osobom (po spełnieniu wymienionych w ustawie warunków) na nabycie określonego uprawniania. Gdyby prawa tego nie było, owo uprawnienie byłoby niemożliwe do uzyskania. Ale by je uzyskać, osoba musi spełnić wymagane prawem kryteria. Spełnienie zaś ich daje mu szansę dochodzenia swoich praw przed sądem. Innym przykładem jest prawo wyborcze – zarówno czynne jak i bierne. Istnienie przepisów w aspekcie przedmiotowym ustanawia określoną normę – osoby przekraczające 18 lat mogą uczestniczyć w głosowaniu, zaś te, które skończą 21 i 30 lat mogą – odpowiednio – kandydować do Sejmu i Senatu. Norma ta ma charakter abstrakcyjny, a zatem nie wskazuje adresata, ale określa warunki jakie należy spełnić, aby z niej skorzystać. Jeśli zatem konkretna osoba legitymująca się polskim obywatelstwem i posiadająca pełnię praw wyborczych przekroczy określoną granicę wieku – uzyskuje każde z tych uprawnień.