Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prawo podmiotowe

Jest to zbiór konkretnych uprawnień przyznanych wskazanej z imienia i nazwiska jednostce (bądź z nazwy osobie prawnej – np. organizacji pozarządowej) przez obowiązujące normy prawne, w wyniku spełnienia zawartych w nich kryteriów. Innymi słowy jest to wynikające z przepisów prawa uprawnienie do tego, aby dana jednostka czy podmiot prawa mogły otrzymać określone świadczenie, pomoc, podjąć określone działanie czy uzyskać warunki do realizacji jakiegoś innego zgodnego z prawem działania. Przykładem może być choćby uzyskanie prawa do emerytury i obowiązek wykonania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych określonego zobowiązania wobec danej osoby, czyli regularnego wypłacenia jej określonej kwoty pieniężnej. Dzieje się to na skutek spełnienia przez daną osobę warunków niezbędnych do uzyskania świadczenia emerytalnego: przekroczenia określonego wieku.